ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

ปี 2522 หลังจากที่โพธิ์ชัยได้รับการยกฐานะจาก กิ่งอำเภอโพธิ์ชัย เป็นอำเภอโพธิ์ชัย เมื่อปี 2522 ทางอำเภอได้รับแจ้ง ให้จัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายในการก่อสร้างสถานพยาบาลประจำอำเภอที่ยังไม่มีสถาน พยาบาลหรืออำเภอที่พึ่งก่อตั้งใหม่ ทางอำเภอโพธิ์ชัยได้รับการจัดสรรงานประมาณในปี 2526 เพื่อมาดำเนินการก่อสร้าง  ในพื้นที่ตั้งปัจจุบันเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 9 4 ตารางวาเศษ เป็นที่ราชพัสดุ(ที่ดอนตาปู่) มีอาณาบริเวณเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือจดถนนสาธารณะ(คอนกรีต) สายอำเภอโพธิ์ชัย ไป บ้านจัมปา

ทิศใต้จดสำนักงานเกษตรอำเภอและดอนตาปู่

ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะจรจำรูญ

ทิศตะวันตกจดดอนตาปู่

เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี 2526 แล้วเสร็จต้นปี 2527 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง หลังการก่อสร้างเสร็จใหม่ ๆ ยังไม่เปิด รับบริการอย่างเป็นทางการ มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผดุงครรภ์อนามัย นางมยุรี  แท่นประยุทธ ประจำอยู่คอยให้บริการเล็ก ๆ น้อย ๆ กับผู้มาใช้บริการจนปลายปี 2527 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดสรรแพทย์ผู้อำนวยการฯและ แพทย์มาประจำการตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 

ในระหว่างปี 2537 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดย เริ่มดำเนินการก่อสร้างต้นปี 2537 และแล้วเสร็จปลายปี 2537 โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,609,000.- บาท เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเมื่อ 3 มกราคม 2538 มีนายแพทย์ผู้อำนวยการฯและแพทย์ประจำโรงพยาบาลตามลำดับ

ปัจจุบันมีนายแพทย์สุพัตร  บุรณะเวช เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล และมีแพทย์ประจำ ๔ ท่าน

 

ข้อมูลวันที่ 1 พ.ค. 2561 14:08