ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลไพศาลี

          ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  700  หมู่ที่  8  ตำบลไพศาลี  อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์  สังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  กรมสำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลไพศาลีมีพื้นที่  23  ไร่  3  งาน  25  ตารางวา 

          เดิมเป็นสถานีอนามัยผดุงครรภ์  ชั้น  2  (สถานีอนามัยโคกเดื่อ)  มีที่ทำการเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจำนวน  2  คน

         ต่อมาในปี  พ.ศ.  2525  กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณสร้างโรงพยาบาลขนาด  10  เตียง  พร้อมบ้านพักระดับ  5 - 6  จำนวน  1  หลัง  บ้านพักระดับ  3 - 4  จำนวน  4  หลัง  บ้านพักระดับ  1 - 2  จำนวน  3  หลัง  พร้อมอาคารโรงจอดรถ  และอาคารซักฟอก  แล้วเสร็จตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2526  แต่ยังไม่สามารถเปิดดำเนินการได้เนื่องจากยังขาดแหล่งน้ำ

         ปี  พ.ศ.  2526  กองประปาชนบทเขต  6  กรมอนามัย  ได้สำรวจพื้นที่เพื่อขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  แต่ไม่พบแหล่งน้ำ  จึงออกแบบอ่างเก็บน้ำเอนกประสงค์ขนาดความจุ  850  ลูกบาศก์เมตร  การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม  ปี  พ.ศ.  2527 

         ปี  พ.ศ.  2527  ในเดือนเมษายน  ทางกรมโยธาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  ได้ส่งหน่วยขุดเจาะน้ำบาดาลสำรวจเจาะน้ำบาดาลถึง  4  บ่อ  และพบบ่อน้ำบาดาลในบ่อสุดท้ายปริมาณน้ำ  3  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง   ที่ความลึก  106  เมตร  ต่อมาในเดือนพฤษภาคมปี  พ.ศ.  2527  กองประปาเขต  7  ได้ส่งช่างมาสำรวจออกแบบระบบประปาถาวรของโรงพยาบาลไพศาลี  แต่ดำเนินการล่าช้าดังนั้นชาวอำเภอไพศาลีโดยมึสมาคมพ่อค้าเป็นแกนนำร่วมใจกันบริจาคเงิน  70,000  บาท  พร้อมสิ่งของและอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการสร้างระบบประปากึ่งถาวร  โดยอาศัยแหล่งน้ำบาดาลจากที่ขุดพบแล้วเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่  16  กรกฎาคม  ปี  พ.ศ.  2527

         กรกฎาคม  ปี  พ.ศ.  2527 - พฤษภาคม  ปี  พ.ศ.  2531  มีนายแพทย์เกรียงจิต  มะระยงค์  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

         พฤษภาคม  ปี  พ.ศ.  2531 - จนถึงปัจจุบัน  มีนายแพทย์ปราโมทย์  เกรียงตันติวงศ์  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ปี  พ.ศ.  2535  กระทรวงสาธารณสุข  ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณสร้างโรงพยาบาลขนาด  30  เตียง  พร้อมอาคารโรงครัว  โรงซักฟอก  โรงรถ  และพัสดุ  ทางเชื่อมอาคาร  และบ้านพัก  และเปิดดำเนินการเดือนธันวาคม  ปี  พ.ศ.  2536  ปี  พ.ศ.  2541  กระทรวงสาธารณสุข  ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณทำการขยายโรงพยาบาลเป็นขนาด  60  เตียง   เพื่อรองรับผู้มารับบริการ  พร้อมโรงนึ่งกลาง  และบ้านพัก  แฟลตพยาบาล  แล้วเสร็จในปี  พ.ศ.  2542  แต่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ  เนื่องจากยังขาดบุคลากร

          วันที่  2  กรกฎาคม  ปี  พ.ศ.  2544  ได้ทำการเปิดบริการเป็นโรงพยาบาลขนาด  60  เตียง  อย่างเป็นทางการ

ข้อมูลวันที่ 25 ม.ค. 2562 13:29