ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลบางระกำ

             โรงพยาบาลบางระกำ เปิดให้บริการด้านสาธารณสุขในรูปแบบสุขศาลาในปี 2500  และ ในปี พ.ศ.2505  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 อำเภอบางระกำ  ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุของที่ว่าการอำเภอ มีแพทย์มาปฏิบัติงานเป็นการประจำในตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยชั้น 1 คือ

                        1. นายแพทย์ประมวล         ธุนาภรณ์             ปี พ.ศ. 2505-2507

                        2. นายแพทย์สุพจน์            ไชยศิริ                ปี พ.ศ. 2507-2508

 

            ในปี 2508 สถานีอนามัยชั้น 1 อำเภอบางระกำ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยอำเภอบางระกำ ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุของที่ว่าการอำเภอ แปลงหมายเลขที่ 958 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 29 วา เป็นที่ตั้งของศูนย์การแพทย์และอนามัยอำเภอบางระกำ โดยก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียวพื้นติดดินทรงมะลิลา ขนาด 235.25 เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาก่ออิฐถือปูน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคากระเบื้องลอนคู่ มูลการก่อสร้าง 951,586 บาท  และมีแพทย์มาปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การแพทย์และอนามัย ดังนี้

            1. นายแพทย์พะเยา            อุ่นกำเนิด                       ปี พ.ศ. 2508-2512           

            2. นายแพทย์ลิขิต               อินทราลักษณ์                ปี พ.ศ. 2512-2515

            3. นายแพทย์วรเชษฐ์          แย้มขะมัง                      ปี พ.ศ. 2515-2516

            4. นายแพทย์พีระ               เลิศกังวานไกล                ปี พ.ศ. 2516-2517

            5. นายแพทย์เกษม             เวชคุปต์                         ปี พ.ศ. 2517-2519

            6. นายแพทย์ชาญชัย           คุ้มพงษ์                        ปี พ.ศ. 2519-2520

           

             ในปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ พล.958 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 73 วา ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ โดยก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง มูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น 6,472,000 บาท

 

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด 30 เตียง และได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง พื้นที่ใช้สอย 1,400 ตารางเมตร มูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น 2,451,270 บาท

            วันที่ 12 พฤษภาคม 2521 โรงพยาบาลบางระกำได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชาญ กาญจนาคพันธ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาล และมีแพทย์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ดังนี้

            1. นายแพทย์พิบูลย์                        วัชรพิบูลย์           ปี พ.ศ. 2520- 2524

            2. นายแพทย์สมศักดิ์           ค้าธัญญมงคล                 ปี พ.ศ. 2524-2525

            3. นายแพทย์สุชาติ             พงษ์พินิจ                        ปี พ.ศ. 2525-2528

            4. นายแพทย์สมศักดิ์           ค้าธัญญมงคล                 ปี พ.ศ. 2528-2556

            5.นายแพทย์ภูวดล               พลพวก                          ปี พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

 

           

           จากที่ตั้งของโรงพยาบาลมีสภาพเป็นที่ลุ่มมักจะมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนเป็นประจำทุกปี ประกอบกับอาคารต่างๆ ของโรงพยาบาลที่ให้บริการมาเป็นเวลานานกว่า 27 ปี มีสภาพทรุดโทรมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานยากแก่การซ่อมบำรุง  โรงพยาบาลบางระกำจึงได้จัดทำแผนงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ตามแบบแปลนเลขที่ 8490 มูลค่าการก่อสร้างรวมถมดินระดับถนนและการรื้อถอนอาคารเดิม ในราคาประมูล 33,972,000 บาท บริษัทที่ได้รับการประมูลระบบ E-auction คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิษณุโลกออโต้แอร์ วันเริ่มทำสัญญา 20 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 รวมทั้งสิ้น 450 วัน และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา โดยการเปิดให้บริการดังกล่าวทางโรงพยาบาลบางระกำได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภราดัย เป็นประธานในการเปิดให้บริการ รวมทั้งได้รับการสนับสนุน ความร่วมแรงร่วมใจและจิตศรัทธาของประชาชน พ่อค้า คหบดี ของอำเภอบางระกำ  ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการบริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนอำเภอบางระกำและพื้นที่ใกล้เคียง   จึงได้ช่วยกันสละทรัพย์สินบริจาคเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ได้รับความสะดวกและเพียงต่อการให้บริการแก่ประชาชน รวมเป็นเงิน 5 ล้านบาทเศษ

 วิสัยทัศน์องค์กรโรงพยาบาลบางระกำ

      "เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้วยทีมสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ และประชาชนมีส่วนร่วม"      

"บริการ" หมายถึง บริการครอบคลุม 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ

"ทีมสุขภาพ" หมายถึง บุคลากรผู้ให้บริการด้วยความทุ่มเททั้งแรงกาย ใจ และสติปัญญา

"คุณภาพ" หมายถึง คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ คุณภาพบริการด้านสุขภาพ

"ประชาชนมีส่วนร่วม" หมายถึง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้านในการจัดบริการสุขภาพ

พันธกิจองค์กร

     1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

     2.สร้างแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้การเชื่อมโยงกับเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน

     3.สร้างทีมงานสุขภาพและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

     4.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยและนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานวิชาการ

ข้อมูลวันที่ 7 พ.ย. 2561 14:45