ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลลานสะกา

โรงพยาบาลลานสกา เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอแห่งแรกและแห่งเดียว ขอยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน 

ขนาด 30 เตียง เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

พ.ศ.2480 เริ่มก่อสร้างเป็นสถานีอนามัย (สุขศาลา)

พ.ศ.2484 ยกฐานะเป็นสถานีอนามัย ชั้น 2 (เนื้อที่ 1 ไร่)

พ.ศ.2508 ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัย ชั้น 1 (เนื้อที่ 4 ไร่)

พ.ศ.2516 ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย

พ.ศ.2519 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอลานสกา ขนาด 10 เตียง

พ.ศ.2521 ได้เริ่มมีแพทย์มาปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาลลานสกา

พ.ศ.2530 ได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ จากนายจิตร มนัสชล

พ.ศ.2537 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30เตียง และได้วางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง จาก 10 

เตียง เป็น 30 เตียง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2537

พ.ศ.2539 ได้เปิดทำการตึก 30 เตียง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 และปัจจุบั็นเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

พ.ศ.2542 ได้มีการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อจัดหาเงินซื้อที่ดินเพิ่มอีก ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 83

ตารางวาและได้รับอนุมัติจากทางจังหวัด ให้เป็นสถานที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ตึกสกลมหาสังฆปรินายก ”

จากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นตึกก่อสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราช

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้ทรงอนุมัติให้สร้างจำนวน 19 แห่ง โรงพยาบาลลานสกาเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 17 และได้

มีพระรูปของสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ประดิษฐานที่ หน้าตึกสกลมหาสังฆปรินายก และได้สร้างขึ้นตามแบบแปลนที่

7919 ของกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข เป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิมหา

มกุฏราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ ในวงเงิน 10,850,000.บาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้สร้างแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545

พ.ศ.2544 โรงพยาบาลลานสกาได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 2 ไร่

พ.ศ.2545 ได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ จากนายบุญเสริม ศรีล้ำ

พ.ศ.2547 โรงพยาบาลลานสกาได้เปิดทำการ ตึกสกลมหาสังฆปรินายก ในวันที่ 17 มีนาคม 2547

พ.ศ.2550 ได้ซื้อที่ดินด้วยเงินบริจาคจากนางบุญเสริม ศรีล้ำ จำนวน 2 ไร่

พ.ศ.2552 ได้ซื้อที่ดินด้วยเงินบริจาคจากนางสานิตย์ ดิษฐ์วงศ์ จำนวน 1 ไร่ (รวมเป็น 12 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา)

พ.ศ.2553 ได้รับจากบริจาคที่ดินจากคุณสมจินต์  ไทยสุริยันต์ จำนวน 2 ไร่ (รวมเป็น 14 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา)

ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานสกาตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา

ข้อมูลวันที่ 29 พ.ย. 2562 01:22