ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

รงพยาบาลทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2526 มีพื้นที่ 15 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา ได้จากการบริจาคโดยราษฎร จำนวน 5 ราย คือ

1. นางเลียบ  ลือสวัสดิ์                       จำนวน 5  ไร่        -  งาน    40  ตารางวา

2. นางคลาย  แก้วกำยาน                   จำนวน  4  ไร่      1  งาน   97  ตารางวา

3. นายบุญมี  ศิริสมบัติ                      จำนวน  2  ไร่      1  งาน   97  ตารางวา

4. นายสมมาตย์  ขวัญเมือง               จำนวน  2  ไร่      -  งาน    40  ตารางวา

5. นายสุทิน  ลือสวัสดิ์                       จำนวน  3  ไร่      3  งาน   30  ตารางวา

                ปีงบประมาณปี 2533 ได้รับขยาย เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง โดยได้รับงบประมาณจำนวน 10,600,000 บาท  (สิบล้านหกแสนบาทถ้วน)  สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2534

                5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลร่วมกับชาวอำเภอทุ่งใหญ่และอำเภอใกล้เคียงได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคียอดเงินบริจาค 1,464,029.50 (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) เพื่อก่อสร้างตึกสงค์อาพาธ ชื่อ ตึกธรรมิสธานุวัตรจำนวน 1 หลัง พร้อมกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย มาทำพิธีเปิดโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2537

                ต่อมาปีงบประมาณ 2541 ได้รับขยายเป็น 60 เตียง งบประมาณ 10,793,175  บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2543 เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เนื่องจากในช่วงได้รับการขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง นั้นเป็นช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในส่วนของครุภัณฑ์ต่าง ๆ จึงถูกตัดไป ประกอบกับอาคาร 10 เตียง ที่ได้เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 17 ปี และอาคาร 30 เตียง ที่ได้เปิดดำเนินการมาแล้ว 9 ปี จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย โรงพยาบาลทุ่งใหญ่จึงดำเนินการทอดผ้าป่าสามัคคีอีกครั้ง เมื่อ 9 ธันวาคม 2543 ยอดเงินบริจาค 1,816,039.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามสิบเก้าบาทถ้วน) และสามารถเปิดบริการ 60 เตียง ได้สมบูรณ์เมื่อ มีนาคม 2547   ระหว่างที่มีการขยายเป็น 30 และ 60 เตียงโรงพยาบาลได้รับบริจาคที่ดิน และมีการซื้อเพิ่ม จำนวน 7 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา  ณ วันที่  12 กันยายน  2544 โรงพยาบาลมีพื้นที่ทั้งหมด 31 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา

 

ข้อมูลวันที่ 26 ต.ค. 2563 14:17