ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลท่าชนะ

             โรงพยาบาลท่าชนะ ตั้งอยู่เลขที่ 115 ถนนสุราษฎร์ - หลังสวน 

             หมู่ที่ 10 ต. ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 มีเนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน 42

             ตารางวาอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากที่ตั้งศาลา

             กลางจังหวัดประมาณ 90 กิโลเมตร  ปีงบประมาณ 2525  ซึ่งได้รับ

             งบประมาณ 3,726,740 บาท   เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล 10  เตียง  

             ได้ก่อสร้างเสร็จเดือนพฤษภาคม2526ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์

             ที่จำเป็นจากกลุ่มพ่อค้า ประชาชน ผู้นำชุมชน ข้าราชการของอำเภอ

             ท่าชนะทุกฝ่ายในขณะนั้น   จึงทำให้เปิดบริการผู้ป่วยนอกได้ตั้งแต่

             เดือนมกราคม 2527 จนกระทั่งเดือนเมษายน 2527 ได้มีแพทย์มา

             ประจำเป็นครั้งแรก  1  คน  จึงได้เปิดบริการประชาชน   ตลอด 24 

             ชั่วโมง   และได้กระทำพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการ   เมื่อ วันที่ 12  

             เดือน กุมภาพันธ์   2528 โดยมี  ฯพณฯ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

             สาธารณสุขคือ นายมารุต บุนนาค   มาเป็นประธานในปีงบประมาณ 

             2539 ได้รับเงินงบประมาณ 25,500,000 บาทเพื่อปรับปรุงขยาย

             โรงพยาบาลเป็น  มีขนาด 30  เตียง   เนื่องจากภาวะวิกฤตทางด้าน

             เศรษฐกิจยังผลให้การก่อสร้างได้หยุดชะงักชั่วคราว  ซึ่งทำให้การ

             ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ  เมื่อเดือนมีนาคม 2543  โรงพยาบาลท่าชนะ 

             ได้เปิดให้บริการ ณ อาคารผู้ป่วย 30 เตียง เมื่อ 1 กรกฎาคม 2543

             ซึ่งจะกำหนดกระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน วันพฤหัสบดี  ที่ 7 

             ธันวาคม  2543  โดยมี   ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และ  รัฐมนตรี
 
             ว่าการกระทรวงมหาดไทย   นายบัญญัติ บรรทัดฐาน  ให้เกียรติมา

             เป็นประธาน

ข้อมูลวันที่ 17 พ.ย. 2554 00:23