ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชน เปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็น รพ.ขนาด 10 เตียง ต่อมาในปี 2541 ได้ขยายเป็น รพ. 30 เตียง โดย มีพื้นที่ 30 ไร่  พื้นที่ใช้ประโยชน์ประมาณ 15 ไร่ เป็นพื้นที่ป่า 5 ไร่ โดยระหว่างพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ป่ามีสระน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ ประมาณ 10 ไร่คั่นกลาง   ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน  รักษา ฟื้นฟู ในผู้ป่วยทั่วไป ทันตกรรม ผู้รับบริการการแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชนอำเภอพนมและพื้นที่ใกล้เคียงในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิระดับต้น มีแพทย์ ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยผ่าตัด ทันตกรรมและผู้รับบริการแพทย์ทางเลือกและนอกเวลาราชการให้บริการกรณีฉุกเฉินตลอด 24  ชั่วโมงโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของแพทย์ มีสถานีอนามัยจำนวน 8 แห่งร่วมเป็นเครือข่ายในการให้บริการสุขภาพ  นอกจากนี้ยังมีการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและการควบคุมป้องกันโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย เป็นแหล่งฝึกให้แก่สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  วิทยาลัยการสาธารณสุข เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของชุมชน

                        สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

                        อำเภอพนม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ห่างจากตัวจังหวัด 84 กม. มีเนื้อที่ประมาณ  1,160 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                        ทิศเหนือ   จดอำเภอบ้านตาขุน

                        ทิศใต้       จดอำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา และอำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่

                        ทิศตะวันออก  จดอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                        ทิศตะวันออก  จดอำเภอคุระบุรีและอำเภอกะปงจังหวัดพังงา

                        ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาตามแนวเทือกเขาภูเก็ต  เป็นต้นน้ำสายหนึ่งของแม่น้ำตาปีและมีแม่น้ำลำคลองหลายสาย  มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  ฝนตกเกือบตลอดปี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพารา  สวนปาล์มน้ำมัน   สวนผลไม้  และทำงานในโรงงานประเภทโรงงานน้ำยางพารา  โรงงานแปรรูปไม้  พื้นที่ของอำเภอพนมร้อยละ 70 เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติทำให้เกิดปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำกิน 

             เขตที่ตั้งของอำเภอพนมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภา  และอยู่ใกล้รอยเลื่อนมะรุ่ยซึ่งเป็นแนวของแผ่นดินไหวที่ยังไม่สงบ   ลักษณะของภูเขาดินปนหินปูน   ทำให้เกิดการพังทลายและถล่มของดินและหินกรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน  นอกจากนี้ยังมีกรณีน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมเฉียบพลันบ่อยครั้ง 

                        พื้นที่อำเภอพนมมีลักษณะเป็นภูเขาสูงจำนวนมากทำให้การติดต่อสื่อสารค่อนข้างจะลำบากสัญญาณโทรศัพท์ไม่ครอบคลุมพื้นที่  การคมนาคมในเขตอำเภอพนมมีถนนสาย 401 สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่าและถนนสายสุราษฎร์ธานี – ภูเก็ตซึ่งแยกจากสาย 401 ที่ตำบลต้นยวน ลักษณะถนนเป็นถนน 2 ช่องทางจราจรเส้นทางคดเคี้ยวไปมาตามลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและลำคลอง

                        อย่างไรก็ตามจากการที่อำเภอพนมมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์  ส่งผลต่อการพัฒนาทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ  ส่วนใหญ่จะเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  โดยมีอุทยานแห่งชาติเขาสกเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่  มีสถานที่อื่นๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวรองเช่นอุทยานแห่งชาติคลองพนม  บ้านถ้ำผึ้งและวัดพนม  เป็นต้น

                        ด้านการศึกษาอำเภอพนมมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 17 แห่ง  เป็นโรงเรียนเอกชน 1 แห่ง     โรงเรียนระดับประถมขยายโอกาสอีก  7  แห่งมัธยมศึกษา  2  แห่งเป็นของเอกชน 1  แห่ง มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี   มีนักเรียนรวมทั้งหมด  7,548  คน  ครู 370  คน 

ข้อมูลวันที่ 3 มี.ค. 2559 23:54