ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม ตำบลโคกก่อง

         เดิมบ้านหนองขามจะขึ้นตรงกับบ้านดอนพิกุล ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านมาตั้งเป็นบ้านหนองศิลา  โดยมีผู้ที่มาก่อตั้งกลุ่มแรกคือ  นายวัน  บุดดีวงษ์  นายหวัด  อาษาภูธร  และนายเนียม  บุดดีวงษ์  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านหนองขาม  หมู่ที่ 13   ตำบลโคกก่อง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น   อีกทั้งการคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าที่ควร  ทำให้การเดินทางไปโรงพยาบาลยังลำบาก   ประชาชนจึงได้ร่วมมือกันก่อตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนขึ้น  โดยมี  นายสีไพ  อาษาภูธร และนางพัด  อาษาภูธร   เป็นผู้บริจาคที่ดินใช้ในการก่อสร้างและได้เปิดบริการชั่วคราวเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538  ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ที่ 13   ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารตามแบบแปลน   8170/36   บนเนื้อที่  2  ไร่เศษ  และเปิดทำการอย่างเป็นทางการ   ในนามสถานีอนามัยหนองขาม   ตำบลโคกก่อง    อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อวันที่  16  เมษายน 2539   และเปิดเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนหนองขาม  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2546

ข้อมูลวันที่ 21 ต.ค. 2562 22:59