ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกม่วง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกม่วง ตำบลขัวเรียง  ตั้งอยู่ที่  บ้านโคกม่วง  หมู่  ๖  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ก่อตั้งเมื่อปี  ๒๕๔๓ แบ่งเขตรับผิดชอบออกจาก รพ.สต.ขัวเรียง มีหมูบ้านรับผิดชอบทั้งหมด  ๕  หมู่บ้าน  ปัจจุบันมีประชากรจากการสำรวจในเขตรับผิดชอบ   จำนวน  ๓,๓๑๕  คน  ห่างจากอำเภอชุมแพ  ๒๒  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  ๗๖  กิโลเมตร

ข้อมูลวันที่ 14 ม.ค. 2562 12:02