ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ประวัติโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หลังจากที่กิ่งอำเภอพนมดงรัก  ได้แยกการปกครองออกจากอำเภอกาบเชิง  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2538 ได้มีหน่วยงาน  ส่วนราชการต่าง ๆ จัดตั้งขึ้นในพื้นที่  และต่อมาในปี พ.ศ.2547 กิ่งอำเภอพนมดงรัก   ได้รับอนุมัติจัดสรรงบลงทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ภายใต้งบประมาณโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2547   สำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลพนมดงรัก  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง  จำนวน 30,965,700.-บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กิ่งอำเภอพนมดงรัก  ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรชุมชนและประชาชนในพื้นที่     ได้จัดให้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลพนมดงรักขึ้น  ในวันจันทร์  ที่  4  เมษายน  2548  ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลพนมดงรัก  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่สถานที่ก่อสร้าง  และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่  ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม  2549  และได้ดำเนินการเปิดโรงพยาบาลพนมดงรัก  อย่างไม่เป็นทางการในวันที่  3  กรกฎาคม  2549 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายพงศธร  พอกเพิ่มดี  ตำแหน่งนายแพทย์ 7 (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรัก  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประมาณ 20 คน ซึ่งได้ดำเนินการเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก  และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2549 ได้เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

              เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  5  ธันวาคม  2550  กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ขึ้น   ในโรงพยาบาลชุมชน  จำนวน  9  แห่ง ทั่วประเทศ  โดยเน้นให้มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ  เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีระบบบริการที่เน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม  ป้องกันโรค  การฟื้นฟูสุขภาพ และที่สำคัญมีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชน  ซึ่งโรงพยาบาลพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์  ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา    และได้ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการในวันที่  8   กรกฎาคม   2550   โดยมีนายแพทย์มงคล ณ สงขลา   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 

ที่ตั้งโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่ 18  บ้านพนมดงรัก  ตำบลบักได  อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  มีพื้นที่ 79  ไร่  3 งาน 47 ตารางวา  ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบต่ำ  บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลเป็นสวนป่าไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการด้วยการแพทย์ผสมผสาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ (MISSION)

 

  1. เป็นโรงพยาบาลของชุมชนอย่างแท้จริง  โดยจัดระบบให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ  ร่วมบริหารจัดการ ร่วมดูแลรับผิดชอบและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ  ของโรงพยาบาล โดยเน้นการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้  ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
  2. โรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  ที่ทำงานเชื่อมโยงสอดประสานกับองค์กรอื่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ระบบบริหารของโรงพยาบาลเน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว  การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรค  การรักษาและฟื้นฟูแบบองค์รวม  (Holistic Health Care) ในระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิที่เชื่อมโยงกับสถานีอนามัยและหน่วยบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่มีในระบบ
  4. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลายรูปแบบ  ทั้งในและนอกโรงพยาบาล  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมทำงานกับบุคลากรสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ
  5. มีการบริหารจัดการที่ดี  ภูมิสถาปัตย์สวยงามเป็นระเบียบ  สิ่งแวดล้อมดีที่เหมาะสม  อาคารสถานที่ได้รับการดูแลให้สะอาด สวยงามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

เป้าประสงค์  (GOALS)

            

  1. ผ่านการประเมินคุณภาพ HA , มาตรฐานบริการสาธารณสุข
  2. ทุกหน่วยงานมีนวัตกรรมในการผสมผสานการให้บริการต่างๆ
  3. ได้รับการยอมรับการเป็นต้นแบบโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง

                

 

ข้อมูลวันที่ 26 ธ.ค. 2554 08:22