สถานที่และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเลย
แสดงข้อมูล ณ วันที่
รายการสถานบริการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนเตียงผู้ป่วยใน 450 เตียง
2.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) ศัลยกรรม 12 เตียง
3.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) อายุรกรรม 12 เตียง
4.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) กุมารเวชกรรม เตียง
5.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) สูติ-นรีเวชกรรม เตียง
6.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U.)รวม (กรณีไม่แยกประเภท) เตียง
7.จำนวนเตียงห้องพิเศษรวม เตียง
8.จำนวนห้องพิเศษ(ห้องเดี่ยว) 84 ห้อง
9.จำนวนห้องผ่าตัด 10 ห้อง
10.จำนวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก 25 ห้อง
11.จำนวน Stroke Unit 8 ยูนิต
12.จำนวน Burn Unit ยูนิต
13.จำนวนเตียง NICU 12 เตียง
14.จำนวนเตียง CCU เตียง
 
รายการครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นของหน่วยงาน เช่ามาให้บริการ บริษัทให้บริการ หน่วยนับ
1.เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) 1 เครื่อง
2.เครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 1 เครื่อง
3.เครื่องสลายนิ่ว 1 เครื่อง
4.เครื่องแกมมา ไนฟ์ (Gamma Knife) เครื่อง
5.เครื่องอัลตราซาวด์ 16 เครื่อง
6.เครื่องล้างไต 13 4 เครื่อง
7.รถพยาบาล 7 คัน