สถานที่และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช
แสดงข้อมูล ณ วันที่
รายการสถานบริการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนเตียงผู้ป่วยใน 101 เตียง
2.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) ศัลยกรรม เตียง
3.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) อายุรกรรม เตียง
4.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) กุมารเวชกรรม เตียง
5.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) สูติ-นรีเวชกรรม เตียง
6.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U.)รวม (กรณีไม่แยกประเภท) 9 เตียง
7.จำนวนเตียงห้องพิเศษรวม 52 เตียง
8.จำนวนห้องพิเศษ(ห้องเดี่ยว) 60 ห้อง
9.จำนวนห้องผ่าตัด 2 ห้อง
10.จำนวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้อง
11.จำนวน Stroke Unit ยูนิต
12.จำนวน Burn Unit ยูนิต
13.จำนวนเตียง NICU เตียง
14.จำนวนเตียง CCU เตียง
 
รายการครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นของหน่วยงาน เช่ามาให้บริการ บริษัทให้บริการ หน่วยนับ
1.เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) 1 เครื่อง
2.เครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เครื่อง
3.เครื่องสลายนิ่ว เครื่อง
4.เครื่องแกมมา ไนฟ์ (Gamma Knife) 1 เครื่อง
5.เครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง
6.เครื่องล้างไต 26 เครื่อง
7.รถพยาบาล 4 คัน