บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลระยอง
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 110 4
2 ทันตแพทย์ 14
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 6
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 44 2
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 24 1 1
8 พยาบาลวิชาชีพ 604 5
9 พยาบาลเทคนิค 3
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 39 2 13
12 นักกายภาพบำบัด 6 1
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์ 30 1
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 4
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 4