บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลบุรีรัมย์
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 171 1
2 ทันตแพทย์ 18
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 8
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 55 6 2
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 18 2 3
8 พยาบาลวิชาชีพ 722 2 3 119
9 พยาบาลเทคนิค 5
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 12 1 22 15
12 นักกายภาพบำบัด 6 1 2
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 2
15 นักเทคนิกการแพทย์ 28
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 1
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 10
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 3