บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลบุรีรัมย์
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 142 1
2 ทันตแพทย์ 15
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 8
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 51 3 6
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 18 2
8 พยาบาลวิชาชีพ 632 2 14 155
9 พยาบาลเทคนิค 7
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 14 1 15 23
12 นักกายภาพบำบัด 6 1 2
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 1
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 2
15 นักเทคนิกการแพทย์ 29
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 1
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 9 1
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 3