บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลสุรินทร์
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 137 3
2 ทันตแพทย์ 20
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 8
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 50 7
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 21 3
8 พยาบาลวิชาชีพ 772 123
9 พยาบาลเทคนิค 3
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 18 2 13 64
12 นักกายภาพบำบัด 7 1 1 2
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 4
15 นักเทคนิกการแพทย์ 28 5
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 4
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 17
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 5 2