ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ - บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลสุรินทร์
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลสุรินทร์
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ/พนักงานราชการ ลูกจ้าง จ้างเหมา
Full Time
จ้างเหมา
Part Time
1 นายแพทย์ 170 3 10
2 ทันตแพทย์ 20
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 8
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 51 6
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 20 3
8 พยาบาลวิชาชีพ 757 105 2
9 พยาบาลเทคนิค 3
10 วิสัญญีพยาบาล
11 เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข
12 นักวิชาการสาธารณสุข 16 2 13 34 4
13 นักวิชาการสุขาภิบาล
14 นักกายภาพบำบัด 7 1 1 2
15 นักอาชีวบำบัด
16 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
17 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 4
18 นักเทคนิกการแพทย์ 31 5
19 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 4 3
20 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14