บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลสุรินทร์
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 155 2
2 ทันตแพทย์ 22
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 8
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 60
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 25 1
8 พยาบาลวิชาชีพ 922 4
9 พยาบาลเทคนิค 1
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 32 1 21
12 นักกายภาพบำบัด 11
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 3
15 นักเทคนิกการแพทย์ 37
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 1
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 16
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 3