บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลสุรินทร์
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 173 1
2 ทันตแพทย์ 23
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 8
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 53 7
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 21 4
8 พยาบาลวิชาชีพ 845 83
9 พยาบาลเทคนิค 1
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 21 2 15
12 นักกายภาพบำบัด 8 1 3
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 4
15 นักเทคนิกการแพทย์ 31 5
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 4
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 17
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1 2