บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลสุรินทร์
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ/พนักงานราชการ ลูกจ้าง จ้างเหมา
Full Time
จ้างเหมา
Part Time
1 นายแพทย์ 140 6
2 ทันตแพทย์ 21
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 7 1 3
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 46 1 3
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 14 1 5
8 พยาบาลวิชาชีพ 599 29 205
9 พยาบาลเทคนิค 4
10 วิสัญญีพยาบาล
11 เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข
12 นักวิชาการสาธารณสุข 8 15 9
13 นักวิชาการสุขาภิบาล
14 นักกายภาพบำบัด 7 1 1
15 นักอาชีวบำบัด
16 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
17 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 4
18 นักเทคนิกการแพทย์ 27
19 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 4
20 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15