บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลอุดรธานี
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 216
2 ทันตแพทย์ 19
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 7
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 74
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 33 1
8 พยาบาลวิชาชีพ 1096 2 4 32
9 พยาบาลเทคนิค 6
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 27 42
12 นักกายภาพบำบัด 19 1
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 2
15 นักเทคนิกการแพทย์ 47
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 14
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 2