บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 225 3
2 ทันตแพทย์ 23
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 59 4
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 22 3
8 พยาบาลวิชาชีพ 942 9
9 พยาบาลเทคนิค 3
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 20 1 1
12 นักกายภาพบำบัด 9
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 3
15 นักเทคนิกการแพทย์ 35 1
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 1
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 19
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1