บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลเลย
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 68 2
2 ทันตแพทย์ 13
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 6
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 26 1 1
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 12 3 3
8 พยาบาลวิชาชีพ 362 128
9 พยาบาลเทคนิค 6
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 4 4 3 22
12 นักกายภาพบำบัด 3 1 2
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 1
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 3
15 นักเทคนิกการแพทย์ 13 1 5
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 4
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 4