บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาสารคาม
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 112
2 ทันตแพทย์ 16
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 13
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 41
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 19 1
8 พยาบาลวิชาชีพ 606 1
9 พยาบาลเทคนิค
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 21 29
12 นักกายภาพบำบัด 7 3
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 2
15 นักเทคนิกการแพทย์ 30 1
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 10
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1