บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลชัยบาดาล
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 25
2 ทันตแพทย์ 7
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 5
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 9 1
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 6
8 พยาบาลวิชาชีพ 128 3
9 พยาบาลเทคนิค
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 10 7
12 นักกายภาพบำบัด 6
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์ 4
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 3
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์