บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลลำสนธิ
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 14
2 ทันตแพทย์ 3
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 2
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 3 1
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2
8 พยาบาลวิชาชีพ 28 5
9 พยาบาลเทคนิค 3
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 1 4 3
12 นักกายภาพบำบัด 1 2
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์ 2
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 1
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์