บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลแกลง
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 21
2 ทันตแพทย์ 6
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 1
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 13 2
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 9 3 1
8 พยาบาลวิชาชีพ 143 8 33
9 พยาบาลเทคนิค 2
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 6 4 3 1
12 นักกายภาพบำบัด 2 2
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์ 5 1
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 1
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1