บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านสร้าง
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ/พนักงานราชการ ลูกจ้าง จ้างเหมา
Full Time
จ้างเหมา
Part Time
1 นายแพทย์ 3
2 ทันตแพทย์ 2
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 2
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 5
8 พยาบาลวิชาชีพ 35
9 พยาบาลเทคนิค 1
10 วิสัญญีพยาบาล
11 เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข
12 นักวิชาการสาธารณสุข 1
13 นักวิชาการสุขาภิบาล
14 นักกายภาพบำบัด 1
15 นักอาชีวบำบัด
16 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
17 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
18 นักเทคนิกการแพทย์
19 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
20 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2