บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลขุนหาญ
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 26
2 ทันตแพทย์ 12
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 10
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 5 3
8 พยาบาลวิชาชีพ 84 8
9 พยาบาลเทคนิค 1
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 4 4 7
12 นักกายภาพบำบัด 3 1
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์ 4
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 2