บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำยืน
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 11
2 ทันตแพทย์ 2
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 1
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 6
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 1 1
8 พยาบาลวิชาชีพ 42 11
9 พยาบาลเทคนิค
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 2 2 6
12 นักกายภาพบำบัด 1 1
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์ 1 1
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์