บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่เมาะ
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 7
2 ทันตแพทย์ 4
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4 1
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 4
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4
8 พยาบาลวิชาชีพ 44
9 พยาบาลเทคนิค 2
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 4 3
12 นักกายภาพบำบัด 1 1
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์ 4
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1