บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่จริม
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 7
2 ทันตแพทย์ 3
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 3
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2
8 พยาบาลวิชาชีพ 28
9 พยาบาลเทคนิค
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 2 1
12 นักกายภาพบำบัด
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์ 2
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 1
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์