บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลบางระกำ
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 19
2 ทันตแพทย์ 7
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 6
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 6
8 พยาบาลวิชาชีพ 61
9 พยาบาลเทคนิค 1
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 10 2
12 นักกายภาพบำบัด
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์ 4
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์ 2
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์