บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านตาขุน
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 3
2 ทันตแพทย์ 3
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 3
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4
8 พยาบาลวิชาชีพ 32 1
9 พยาบาลเทคนิค
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 7 1 2
12 นักกายภาพบำบัด 4
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์ 3
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1