บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านตาขุน
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 8
2 ทันตแพทย์ 4
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 2
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 4 1
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 2
8 พยาบาลวิชาชีพ 38 3
9 พยาบาลเทคนิค 1
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 3 4 1
12 นักกายภาพบำบัด 3 1
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์ 1 3
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1