บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลพนม
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์ 5
2 ทันตแพทย์ 2
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร 4
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3
8 พยาบาลวิชาชีพ 43
9 พยาบาลเทคนิค
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข 4 4
12 นักกายภาพบำบัด 3
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์ 2
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์