บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช
แสดงข้อมูล ณ วันที่
  ชื่อตำแหน่ง FT PT   ชื่อตำแหน่ง FT PT
1 แพทย์ 13 21 นักโภชนาการ 1
2 ทันตแพทย์ 1 22 โภชนากร 1
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 23 นักจิตวิทยา
4 นายสัตวแพทย์ 24 นักสังคมสงเคราะห์
5 สัตวแพทย์ 25 นักวิชาการสถิติ
6 เภสัชกร 3 26 เจ้าพนักงานเวชสถิติ
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 9 27 เจ้าพนักงานสถิติ
8 พยาบาลวิชาชีพ 33 10 28 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
9 พยาบาลเทคนิค 3 29 แพทย์แผนไทย
10 วิสัญญีพยาบาล 2 2 30 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย 3
11 นักวิชาการสาธารณสุข 3 31 นักวิชาการอาหารและยา
12 นักกายภาพบำบัด 1 32 นักกิจกรรมบำบัด
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 1 33 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 1 34 นักกายอุปกรณ์
15 นักเทคนิกการแพทย์ 4 35 นักจิตวิทยาคลินิก
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 36 นักวิชาการพยาบาล
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 37 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี) 38 ช่างภาพการแพทย์
19 นักรังสีการแพทย์ 1 39 ช่างกายอุปกรณ์
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 3 40 ช่างทันตกรรม
41 ผู้ช่วยเหลือคนไข้