บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นักโภชนาการ
22 โภชนากร
23 นักจิตวิทยา
24 นักสังคมสงเคราะห์
25 นักวิชาการสถิติ
26 เจ้าพนักงานเวชสถิติ
27 เจ้าพนักงานสถิติ
28 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
29 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30 แพทย์แผนไทย
31 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
32 นักวิชาการเงินและบัญชี
33 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
34 นักจัดการงานทั่วไป
35 นักทรัพยากรบุคคล
36 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
37 นักวิชาการอาหารและยา
38 นักกิจกรรมบำบัด
39 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
40 นักกายอุปกรณ์