บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลระยอง
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นักโภชนาการ 2
22 โภชนากร
23 นักจิตวิทยา 1
24 นักสังคมสงเคราะห์ 2 1 1
25 นักวิชาการสถิติ 1
26 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 5 1
27 เจ้าพนักงานสถิติ 1 2
28 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2
29 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2
30 แพทย์แผนไทย 2 3
31 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
32 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 5 6
33 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
34 นักจัดการงานทั่วไป 2 8
35 นักทรัพยากรบุคคล 2 2
36 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 1
37 นักวิชาการอาหารและยา
38 นักกิจกรรมบำบัด 1
39 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
40 นักกายอุปกรณ์