บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลเลย
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นักโภชนาการ 1 1 1
22 โภชนากร 1
23 นักจิตวิทยา
24 นักสังคมสงเคราะห์ 2 1
25 นักวิชาการสถิติ 1 1
26 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 5 2
27 เจ้าพนักงานสถิติ
28 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3 2 1
29 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1
30 แพทย์แผนไทย 2 1
31 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย 1 12
32 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 4
33 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 3
34 นักจัดการงานทั่วไป 2
35 นักทรัพยากรบุคคล 1 1
36 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1
37 นักวิชาการอาหารและยา
38 นักกิจกรรมบำบัด 1 1
39 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
40 นักกายอุปกรณ์