บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลชัยบาดาล
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นักโภชนาการ 1
22 โภชนากร 1
23 นักจิตวิทยา
24 นักสังคมสงเคราะห์
25 นักวิชาการสถิติ
26 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2
27 เจ้าพนักงานสถิติ 2
28 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 8
29 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30 แพทย์แผนไทย 2 1
31 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
32 นักวิชาการเงินและบัญชี 1
33 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 2
34 นักจัดการงานทั่วไป 1
35 นักทรัพยากรบุคคล
36 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
37 นักวิชาการอาหารและยา
38 นักกิจกรรมบำบัด
39 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
40 นักกายอุปกรณ์