บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลดอยเต่า
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นักโภชนาการ
22 โภชนากร
23 นักจิตวิทยา
24 นักสังคมสงเคราะห์
25 นักวิชาการสถิติ
26 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1
27 เจ้าพนักงานสถิติ
28 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1
29 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30 แพทย์แผนไทย 1 1
31 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
32 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1
33 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
34 นักจัดการงานทั่วไป
35 นักทรัพยากรบุคคล
36 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
37 นักวิชาการอาหารและยา
38 นักกิจกรรมบำบัด 1
39 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
40 นักกายอุปกรณ์