บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลระยอง
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
41 นักบริหาร
42 ผู้อำนวยการ
43 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
44 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์) 1
45 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
46 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการพยาบาล)
47 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ)
48 เจ้าพนักงานธุรการ 2 1 43
49 เจ้าพนักงานพัสดุ 3 1 8
50 นักวิชาการพัสดุ 1 2
51 นิติกร 2
52 นักวิเทศสัมพันธ์
53 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 13
54 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
55 นักประชาสัมพันธ์ 1 2
56 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1
57 นักวิชาการเผยแพร่
58 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1
59 นักจิตวิทยาคลินิก
60 นักวิชาการพยาบาล