บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
61 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
62 นายช่างโยธา
63 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
64 นายช่างไฟฟ้า
65 นายช่างเทคนิค
66 นายช่างศิลป์
67 ช่างภาพการแพทย์
68 ช่างกายอุปกรณ์
69 ช่างทันตกรรม
70 นักวิชาการศึกษา
71 วิทยาจารย์
72 บรรณารักษ์
73 เจ้าพนักงานห้องสมุด