บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวไทร
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
61 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
62 นายช่างโยธา
63 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1
64 นายช่างไฟฟ้า
65 นายช่างเทคนิค 1
66 นายช่างศิลป์
67 ช่างภาพการแพทย์
68 ช่างกายอุปกรณ์
69 ช่างทันตกรรม
70 นักวิชาการศึกษา
71 วิทยาจารย์
72 บรรณารักษ์
73 เจ้าพนักงานห้องสมุด