ข้อมูลการให้บริการ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช
เลือกข้อมูลตามปี
รายการ จำนวน หน่วยนับ
     
1.จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 11,197 คน
2.จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 34,692 ครั้ง
3.จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 5,774 คน
4.จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 9,665 ครั้ง
5.จำนวนผู้ป่วยใน ในปีงบประมาณ 4,748 ราย
6.จำนวนวันอยู่โรงพยาบาล (Patient Day) ของผู้ป่วยในท้้งหมด ในปีงบประมาณ 10,149 วัน
     
ข้อมูลวันที่ 25 เม.ย. 2564 07:52