ข้อมูลการให้บริการ โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลือกข้อมูลตามปี
รายการ จำนวน หน่วยนับ
     
1.จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 19,271 คน
2.จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 84,246 ครั้ง
3.จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 343 คน
4.จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 1,684 ครั้ง
5.จำนวนผู้ป่วยใน ในปีงบประมาณ 3,489 ราย
6.จำนวนวันอยู่โรงพยาบาล (Patient Day) ของผู้ป่วยในท้้งหมด ในปีงบประมาณ 11,277 วัน
     
ข้อมูลวันที่ 18 ต.ค. 2563 00:02