ข้อมูลการให้บริการ โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลือกข้อมูลตามปี
รายการ จำนวน หน่วยนับ
     
1.จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 21,890 คน
2.จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 88,843 ครั้ง
3.จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 487 คน
4.จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 1,984 ครั้ง
5.จำนวนผู้ป่วยใน ในปีงบประมาณ 3,643 ราย
6.จำนวนวันอยู่โรงพยาบาล (Patient Day) ของผู้ป่วยในท้้งหมด ในปีงบประมาณ 15,284 วัน
     
ข้อมูลวันที่ 29 ต.ค. 2564 21:30