ข้อมูลการให้บริการ โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลือกข้อมูลตามปี
รายการ จำนวน หน่วยนับ
     
1.จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 13,671 คน
2.จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 39,311 ครั้ง
3.จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 10,382 คน
4.จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 24,225 ครั้ง
5.จำนวนผู้ป่วยใน ในปีงบประมาณ 3,250 ราย
6.จำนวนวันอยู่โรงพยาบาล (Patient Day) ของผู้ป่วยในท้้งหมด ในปีงบประมาณ 10,406 วัน
     
ข้อมูลวันที่ 25 เม.ย. 2564 23:41