ข้อมูลการให้บริการ โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลือกข้อมูลตามปี
รายการ จำนวน หน่วยนับ
     
1.จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 19,673 คน
2.จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 86,887 ครั้ง
3.จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 351 คน
4.จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 1,635 ครั้ง
5.จำนวนผู้ป่วยใน ในปีงบประมาณ 4,018 ราย
6.จำนวนวันอยู่โรงพยาบาล (Patient Day) ของผู้ป่วยในท้้งหมด ในปีงบประมาณ 12,403 วัน
     
ข้อมูลวันที่ 13 พ.ค. 2563 22:13