แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลระยอง
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ อายุรแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 อายุรศาสตร์ 8 1 3
2 อายุรศาสตร์โรคเลือด 3
3 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 2
4 ประสาทวิทยา 2
5 ตจวิทยา
6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 8
7 โลหิตวิทยา
8 อายุรศาสตร์โรคทรวงอก
9 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 1
10 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 2
11 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม 2
12 อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก
13 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 1
14 อายุรศาสตร์โรคไต 5
15 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 4
16 อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต 2
17 เวชบำบัดวิกฤติ
18 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
19 โภชนาศาสตร์คลินิก
20 อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ