แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ อายุรแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 อายุรศาสตร์ 8
2 อายุรศาสตร์โรคเลือด 1
3 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 1
4 ประสาทวิทยา 2
5 ตจวิทยา 1 1
6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
7 โลหิตวิทยา 1
8 อายุรศาสตร์โรคทรวงอก
9 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 2
10 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 1
11 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม
12 อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก
13 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 2
14 อายุรศาสตร์โรคไต 2
15 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 8
16 อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต 1
17 เวชบำบัดวิกฤติ
18 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
19 โภชนาศาสตร์คลินิก
20 อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ