แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลสุรินทร์
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ อายุรแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 อายุรศาสตร์ 7 6
2 อายุรศาสตร์โรคเลือด 1
3 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 3
4 ประสาทวิทยา 3
5 ตจวิทยา 2
6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7 โลหิตวิทยา
8 อายุรศาสตร์โรคทรวงอก
9 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 1
10 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 1
11 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม 1
12 อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก
13 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 1
14 อายุรศาสตร์โรคไต 2
15 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 5
16 อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต 2
17 เวชบำบัดวิกฤติ
18 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
19 โภชนาศาสตร์คลินิก
20 อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ