แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลอุดรธานี
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ อายุรแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 อายุรศาสตร์ 11 6
2 อายุรศาสตร์โรคเลือด 3
3 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 2
4 ประสาทวิทยา 3
5 ตจวิทยา 1
6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 7
7 โลหิตวิทยา
8 อายุรศาสตร์โรคทรวงอก
9 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
10 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
11 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม 3
12 อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก
13 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 2
14 อายุรศาสตร์โรคไต 3
15 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 6
16 อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต 3
17 เวชบำบัดวิกฤติ 1
18 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
19 โภชนาศาสตร์คลินิก
20 อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ