แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลเลย
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ อายุรแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 อายุรศาสตร์ 7
2 อายุรศาสตร์โรคเลือด
3 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
4 ประสาทวิทยา
5 ตจวิทยา 2
6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2
7 โลหิตวิทยา
8 อายุรศาสตร์โรคทรวงอก
9 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
10 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 1
11 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม
12 อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก
13 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 1
14 อายุรศาสตร์โรคไต 1
15 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 2
16 อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
17 เวชบำบัดวิกฤติ
18 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
19 โภชนาศาสตร์คลินิก
20 อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ