แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ อายุรแพทย์ Full Time Part Time
1 อายุรศาสตร์ 2 3
2 อายุรศาสตร์โรคเลือด
3 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 1
4 ประสาทวิทยา
5 ตจวิทยา
6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1
7 โลหิตวิทยา
8 อายุรศาสตร์โรคทรวงอก
9 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
10 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
11 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม
12 อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก
13 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
14 อายุรศาสตร์โรคไต 1
15 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 2
16 อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
17 เวชบำบัดวิกฤติ
18 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
19 โภชนาศาสตร์คลินิก
20 อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ