แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลระยอง
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ศัลยแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 ศัลยศาสตร์ 11 1
2 ประสาทศัลยศาสตร์ 5
3 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 2
4 ศัลยศาสตร์ทรวงอก 1
5 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 2
6 กุมารศัลยศาสตร์
7 ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 1
8 ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
9 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
10 ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
11 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 12
12 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
             
ลำดับ สูติ-นรีแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 7 5
2 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 1
3 มะเร็งนรีเวชวิทยา 2
4 เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
5 เวชศาสตร์เชิงกรานและศัลยศาสตร์ซ่อมเสริม