แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลพญาเม็งราย
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ กุมารแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 กุมารเวชศาสตร์
2 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
3 กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
4 กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
5 กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
6 กุมารเวชศาสตร์โรคไต
7 กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
8 กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
9 กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
10 กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
11 กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
12 กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
             
ลำดับ แพทย์จักษุโสตศอนาสิก ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 จักษุวิทยา
2 โสต ศอ นาสิกวิทยา
             
ลำดับ จิตแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 จิตเวชศาสตร์
2 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น